ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 1979

CENTRE FOR THE RESEARCH OF PHYSICS OF THE ATMOSPHERE AND CLIMATOLOGY. CONCISE REPORT ON THE PROCEEDINGS OF THE YEAR 1979. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1979
  6. 450-450
    • Annual report of the activities and report on the proceedings of the year 1979.
    • Ετήσιος απολογισμός δραστηριοτήτων και αναφορά πεπραγμένων έτους 1979