ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΩΝ.-

BOOKS PRESENTATION.- (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ | Ζέρβας, Λεωνίδας (1902-1980)
  5. 1979
  6. 225-234
    • Ms helen Tsoutseskou's book "Research in the Field on Synthesis and of the Characterization of Macromolecular Combinations" is presented, which refers to conclusions from studies in the field of macromolecular combinations, significant from a scientific and technical point of view. Also, Mr Jean Benoit Bleyon's book " L' Urbanisme et la Protection des Sites" is presented, which focuses on the protection of architectural monuments that consist an architectural heritage of every country.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο της κας. Ελένης Τσαουτσέσκου "Έρευνες στον τομέα της σύνθεσης και του χαρακτηρισμού των μακρομοριακών ενώσεων", το οποίο αναφέρεται σε πορίσματα ερευνών του, σημαντικού από επιστημονικής και τεχνικής απόψεως, τομέα των μακρομοριακών ενώσεων. Επίσης, παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Jean-Benoit Bleyon "L' urbanisme et la protection des sites", το οποίο εστιάζει στην προστασία των αρχιτεκτονικών μνημείων, που αποτελούν αρχιτεκτονική κληρονομιά της κάθε χώρας.