ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ | Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1979
  6. 187-189
    • The book of Anni Marava-Chatzinikolaou and Christina Toufexi-Paschou "Catalogue of Micrographies Manuscripts of the National Library of Greece" is presented, which contains a detailed description and analysis of Byzantine and post-Byzantine micrographs and makes comparisons with micrographies from other libraries. Also, Ms Diana Antonakatou's and Mr Takis Mavros' book called "Greek Monasteries - The Monasteries of Arcadia" is presented, which includes the 138 monasteries of Arcadia and is accompanied by many bibliographies and coloured printings.
    • Παρουσιάζεται το έργο των κυρίων Άννης Μαραβά-Χατζηνικολάου και Χριστίνας Τουφεξή-Πάσχου, "Κατάλογος Μικρογραφιών Χειρογράφων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος", το οποίο περιέχει λεπτομερή περιγραφή και ανάλυση των βυζαντινών και μεταβυζαντινών μικργραφιών και κάνει συγκρίσεις με μικρογραφίες άλλων βιβλιοθηκών. Επίσης παρουσιάζεται το έργο της κας Ντιάνας αντωνακάτου και του κ. Τάκη Μαύρου "Ελληνικά Μοναστήρια- Οι Μονές της Αρκαδίας", το οποίο περιλαμβάνει τα 138 μοναστήρια της Αρκαδίας και συνοδεύεται από πλούσια βιβλιογραφία και πίνακες έγχρωμους