Η ΕΘΝΟΓΕΝΝΕΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΛΑΟΥ

THE ETHNOGENESIS OF GREEK PEOPLE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Georgiev Vladimir
  5. 1979
  6. 178-186
    • A linguistic study of ancient place-names of the Greek area and correlations with the appearance of the Greek element in the same areas.
    • Γλωσσολογική μελέτη αρχαίων τοπονυμιών του ελληνικού χώρου και συσχέτισής τους με την εμφάνιση του ελληνικού στοιχείου στους ίδιους χώρους.