ΣΚΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

THOUGHTS CONCERNING SCIENTIFIC PROGRESS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Balevski Tonchev Angel
  5. 1979
  6. 168-175
    • Concerns about the giantism of Practical Science without an equivalent stimulation from the moral and humanistic institutional law, which should set the boundaries of the use of the results from scientific researches.
    • Προβληματισμοί σχετικά με τον γιγαντισμό των θετικών επιστημών χωρίς αντίστοιχη ενδυνάμωση των ηθικών και ανθρωπιστικών θεσμών που θα πρέπει να οριοθετούν την χρήση των αποτελεσμάτων των επιστημονικών ερευνών.