ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ Α'

THE SPIRIT OF EUROPE A' (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Θεοδωρακόπουλος, Ιωάννης Ν.
  5. 1979
  6. 101-108
    • The influences that the USA and Russia employed on Europe after the 2nd World War are presented, and especially on it's culture and spiritual life
    • Παρουσιάζονται οι επιδράσεις που άσκησαν οι ΗΠΑ και η Ρωσία, μετα τον Β' Παγκόσμιο πόλεμο, στην Ευρώπη και ειδικώτερα στον πολιτισμό και στην πνευματική ζωή της.