ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μπόνης Κων Γ
  5. 1979
  6. 59-67
    • Mr Theodoros Xidis' book "Byzantine Hymnography" is presented, which studies eclesiastical poetry and it's problems.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Θεοδώρου Ξύδη "Βυζαντινή Υμνογραφία", το οποίο μελετά την εκκλησιαστική μας ποίηση και τα προβλήματά της.