ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

A SPEECH BY THE NEW PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Alexopoulos Caesar | Αλεξόπουλος Καίσαρ
  5. 1979
  6. 7-10
    • A speech by the new President, relative to the modification and completion purposes of the Athens Academy function during his presidency.
    • Λόγος του νέου Προέδρου σχετικά με προθέσεις μεταρρυθμίσεων και συμπληρώσεων της λειτουργίλας της Ακαδημίας Αθηνών κατά την διάρκεια τησ θητείας του.