ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΑΠΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

A SPEECH FROM THE PRESCEDENT PRESIDENT (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ
  5. 1979
  6. 3-6
    • A speech from the descendent President concerning the work of the Athens Academy during the years of his presidency, 1979.
    • Λόγος του απερχόμενου Προέδρου, σχετικά με το έργο της Ακαδημίας Αθηνών κατά τη διάρκεια της προεδρείας τους το 1979.