1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Dialetis Dimitrios | Προκάκης Θεόδωρος | Antoniadou-Vyza K. | Διαλέτης Δημ.
  5. 1979
  6. 489-507
    • The detailed extension of the determination of the external contact-time during Solar eclipses with the method of commun strings is attempted. Improvements are suggested concerning he observation manner and the relative counts of the eclipse on the 20th May 1966 are given.
    • Επιχειρείται λεπτομερής διερεύνησης του προσδιορισμού των χρόνων εξωτερικών επαφών κατά τις ηλιακές εκλείψεις με τη μέθοδο των κοινών χορδών. Προτείνονται βελτιώσεις για τον τρόπο παρατηρήσεως και δίνονται οι σχετικέσ μετρήσεις για την εκλειψη της 20ης Μαϊου 1966.