ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΝΕΩΝ γ-ΛΑΚΤΟΝΩΝ ΔΙ' ΕΝΔΟΜΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ ΑΥΤΩΝ, ΠΙΘΑΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

SYNTHESIS OF NEW γ-LACTONES BY ENDOMOLECULAR TRANSPOSITION AND DERIVATIVES, POSSIBLY OF A PHARMACOLOGICAL INTEREST. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Τσατσάς, Γεώργιος (1912-1987) | Κωστάκης Ε. | Φύτας Γ.
  5. 1979
  6. 409-425
    • The study includes the generalization of an original synthesis method of γ-lactones by endomolecular transposition and its utilization for the combinational synthesis possibly of a pharmacological interest. Also, it includes reaction mechanisms, representative spectrums RMV and absorption frequencies of characteristic groups in IR.
    • Η εργασία περιλαμβάνει την γενίκευση μιας πρωτότυπης μεθόδου συνθέσεως γ-λακτονών δι' ενδομοριακής μεταθέσεως και την αξιοποίηση αυτής στην σύνθεση ενώσεων πιθανού φαρμακολογικού ενδιαφέροντος. Περιλαμβάνει επίσης μηχανισμούς αντιδράσεων, αντιπροσωπευτικά φάσματα RMN και συχνότητας απορροφήσεως χαρακτηριστικών ομάδων στο IR.