ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΥΠΟΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΩΝ A. B- ΔΙΦΑΙΝΥΛΟ-ΑΙΘΥΛΑΜΙΝΩΝ ΠΙΘΑΝΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

SYNTHESIS OF SOME a, b -DIPHENYLETHYLEMINES OF A PROBABLE PHARMACEUTICAL INTEREST (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Τσατσάς, Γεώργιος (1912-1987) | Κωστάκης Ε. | Αντωνιάδου- Βύζα Κ. | Antoniadou-Vyza K.
  5. 1979
  6. 383-397
    • The skeleton of a, b-diphenylethylamines as a representative pharmacodynamic part of papaverine is used for the system of new derivatives, probably of a pharmaceutical interest. the study includes the synthesis of substituents N-a, b-diphenylethylamines Z and of substituents N-a, b-diphenylethylamines 3.
    • Ο σκελετός της α,β-διφαινυλο-αιθυλαμίνης ως ένα αντιπροσωπευτικό φαρμακοδυναμικό τμήμα της papaverine, χρησιμοποιείται για την σύνθεση νέων παραγωγών πιθανού φαρμακολογικού ενδιαφέροντος. Η μελέτη περιλαμβάνει την σύνθεση τνω υποκατεστημένων N-α,β-διφαινυλο-αιθυλαμινών 2 και των υποκατεστημένων Ν-α,β-διφαινυλο-αιθυλαμινών 3.