ΓΡΑΝΙΤΙΚΑΙ ΔΙΕΙΣΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ

GRANITE PENETRATION INSIDE THE METAMORPHIC SYSTEM IN EAST THESSALIA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Δάβη Ελευθερία | Migiros Georgios P. | Μιγκίρος Γεώργιος Π.
  5. 1979
  6. 349-367
    • The study is limited to the first time certified plutonic penetrations in the area of Kato Olympus of eastern Thessalia
    • Η μελέτη περιορίζεται στις για πρώτη φορά πιστοποιούμενες πλουτώνιες διεισδύσεις στην περιοχή του Κάτω Ολύμπου της Ανατολικής Θεσσαλίας.