ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΝ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

CRITERIA FOR THE APPLICATION OF NUCLEAR REACTORS IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Syros K.I | Σύρος Κωνσταντίνος
  5. 1979
  6. 316-348
    • A complete study of the energy needs of Greece during the 70s. A detailed analysis of the advantages and disadvantages of nuclear energy. It is concluded that Greece does not have a direct need to import nucear energy, but if it would become essential, it should be attempted with great caution.
    • Ολοκληρωμένη μελέτη των ενεργειακών της Ελλάδας κατά την δεκαετία του 1970. Λεπτομερής ανάλυσης των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων της πυρινικής ενέργειας. Προκύπτει ότι η Ελλάδα δεν έχει άμεση ανάγκη εισαγωγής πυρινικής ενέργειας, αν όμως χρειαστεί θα πρέπει να γίνειμε μεγάλη προσοχή.