ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΩΝ ΧΡΩΜΙΤΟΦΟΡΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΦΕΙΟΛΙΘΙΚΟΥ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΤΡΟΟΔΟΥΣ (ΚΥΠΡΟΣ)

A CONTRIBUTION TO THE STUDY OF THE GENESIS OF THE CHROME DEPOSITS OF THE TROODOS OPHIOLITE COMPLEX IN CYPRUS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μουσούλος, Λουκάς (1910-1993) | Μούσουλος Λ | Maliotis G. | Michaelides A. | ΜΙχαηλίδης Α. | Μαλιώτης Γ.
  5. 1979
  6. 211-227
    • In this announcement, crucial remarks are exposed from the geological environment of the chromium ore and the deposits' characteristics are analyzed. The drawing of conclusions is attempted and the formulation of views concerning the manner of genesis.
    • Στην ανακοίνωση προβάλλονται κρίσιμες παρατηρήσεις από το γεωλογικό περιβάλλον της χρωμιο΄λυχου μεταλλοφορίας και αναλύονται τα κοιτασματολογικά της χαρακτηριστικά. Επιχειρείται η εξαγωγή συμπερασμάτων και η διατύπωση απόψεων σε ότι αφορά τον τρόπο γενέσεώς της.