ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΡΘΡΟΝ 20 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

THE DEFENSE RIGHTS OF CIVILIANS ACCORDING TO THE ARTICLE 20 OF THE CONSTITUTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Στασινόπουλος Μ
  5. 1979
  6. 109-124
    • The announcement studies the basic and fundamental defense right of civilians according to Article 20 of the Constitution, according to which, every accused individual has the right to hearing or defense.
    • Η ανακοίνωση μελετά το βασικό και θεμελιώδες δικαίωμα της υπερασπίσεως των πολιτών, σύμφωνα και με το άρθρο 20 του Συντάγματος, κατά το οποίον κάθε κρινόμενος έχει το δικαίωμα της ακροάσεως ή της απολογιάς.