ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ 16ου ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ HILBERT.

REMARKS ON HILBERT'S 16TH PROBLEM (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ρασσιάς Θ.Μ
  5. 1979
  6. 74-87
    • The study refers to the discovery of the maximum number of regions into which a real algebraic curve divides the real plane R2 in terms of the degree ω of the polynormal which defines the curve. The conclusion gives a solution of a case of Hilbert's 16th problem.
    • Η εργασία αναφέρεται στην εύρεση του μεγίστου αριθμού χωρίων, στον οποίο δοθείσα πραγματική αλγεβρική καμπύλη διαιρεί το πραγματικό επίπεδο R2 συναρτήσει του βαθμού w του πολυωνύμου, το οποίο ορίζει την καμπύλη. Το συμπέρασμα παρέχει λύση μιας περίπτωσης του 16ου προβλήματος του Hilbert.