ΑΚΡΙΒΕΙΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΟΜΩΝ BOLTZMANN ΔΙ' ΑΝΙΣΟΤΡΟΠΟΥΣ ΠΥΡΗΝΑΣ ΣΚΕΔΑΣΕΩΣ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟΥΣ ΕΚ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

EXACT BOLTZMANN DISTRIBUTIONS FOR ENERGY DEPENDENT ANISOTROPIC SCATTERING KERNELS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Σύρος Κωνσταντίνος
  5. 1979
  6. 47-59
    • The method of polynomids {Sn} is applied under normalized form. The usefulness of this form is shown in the case of the estimation of function distribution neutrons when the active cross sections are dependent from the energy. This is achieved through the development of the function scattering with the help of new orthonormal functions.
    • Η μέθοδος των πολυωνύμων (Sn), εφαρμόζονται υπό κανονικοποιημένη μορφή. Η χρησιμότητα της μορφής αυτής επιδεικνύεται στην περίπτωση του υπολογισμού συναρτήσεων κατανομής νετρονίων, όταν οι ενεργές διατομές εξαρτώνται επ' την ενέργεια. Αυτό επιτυγχάνεται δια της αναπτύξεως της συναρτήσεως σκεδάσεως σε σειρά, με την βοήθεια των νέων ορθοκανονικών συναρτήσεων