Η ΤΟΞΙΚΑΝΙΑ ΑΠΟ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΟΨΕΩΣ

DRUG ADDICTION FROM A MEDICAL AND SOCIAL ASPECT. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1954
  6. 603-610
    • A speech on drug addiction from a medical and social aspect. The study beginns from ancient years, when man was addicted to powerful drugs and it continues with the various chemical substances that medicine uses.
    • Ομιλία για το πρόβλημα της τοξικομανίας από ιατρικής και κοινωνικης απόψεως. Η έρευνα ξεκινάει από τα αρχαία χρόνια όταν ο άνθρωπος εξίζετο σε ισχυρά φάρμακα και συνεχίζεται με τα διάφορα χημικά σώματα τα οποία χρησιμοποιεί η ιατρική.