Ιστορικαί μελέται περί Κρήτης και της ελληνικής γλώσσης

  1. Ψηφιακό τεκμήριο
  2. Σπάνιες εκδόσεις 16ου-20ου αιώνα
  3. 48105
  4. GR-AtACAb10091079
  5. Ελληνικά
  6. Σάθας, Κωνσταντίνος Ν.
  7. [Εν Παρισίοις]: [χ.ό.], 1908
  8. 20