ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ

BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1954
  6. 510-502
    • Mr Christos S. Solomonidis' book "Theatre in Smyrni (1657-1912)' is presented, which reveals the lively spiritual life and theatrical culture of the Greek community in Smyrni until 1912.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Χρήστου Σωκρ. Σολομωνίδη "Το θέατρο στη Σμύρνη, (1657-1912)", από το οποίο φαίνεται η ζωηρή πνευματική ζωή και η θεατρική παιδεία της ελληνικής παροικίας της Σμύρνης μέχρι το 1912.