ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1954. ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ.

EXTRA SESSION OF THE 31ST OCTOBER 1954. THE PRESIDENT'S INTRODUCTION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1954
  6. 477-480
    • An introduction from the President of the Athens Academy and its reading under the issued enactment of the Academy on the occasion of the 200th anniversary of the foundation of the Columbia University of New York.
    • Εισήγησις του προέδρου της Ακαδημίας Αθηνών και ανάγνωση του υπό της Ακαδημίας Αθηνών εκδοθέντος ψηφίσματος, με αφορμή της διακοσιοστή επέτειο της ιδρύσεως του Πανε/μίου Columbia της Νέας Υόρκης.