1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Vogiatzakis Emman | Βογιατζάκης Εμμαν | Vogiatzakis Emman
  5. 1954
  6. 426-433
    • Acetic acid pairs are being examined, which contain the polar group COOH and for which the Freeman board requires 2 carbon atoms with tobacco oil and sesame seed oil. The major effect of water for the raising of the crucial point of blending for these pairs is proven.
    • Ερευνώνται ζεύγη οξεικού οξέος, που περιέχει την πολική ομάδα COOH και για την οποία ο πίνακας Freeman απαιτεί δύο άτομα άνθρακα, με το καπνέλαιο και το σησαμέλαιο.Αποδεικνύεται η μεγάλη επίδραση του ύδατος δια την ύψωση του κρίσιμου σημείου μείξεως εις τα ζεύγη αυτά.