Η ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΑΚΡΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΝ

THE DISTRIBUTION OF ABSOLUTE EXTREME TEMPERATURES IN THE GREEK PENINSULA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καραπιπέρης, Λεωνίδας Ν. (1908-)
  5. 1954
  6. 411-419
    • In this study, the distribution of the absolute extreme values and the absolute maximum thermometric route is given in the Greek peninsula, based on observed values of this element, without reducing these in the sea level. Also, the distribution of minimum and maximum temperatures is given, two characteristic dates based on observations from alsot 100 levels distributed all over Greece.
    • Στη μελέτη αυτή δίδεται η διανομή των απολύτων άκρων τιμών και του απολύτως μεγίστου θερμομετρικού δρόμου επί της Ελληνικής χερσονήσου, με βάση παρατηρηθείσες τιμές του στοιχείου αυτού, χωρίς αναγωγή αυτών στη στάθμη της θάλασσας. Επίσης, δίδεται η διανομή των ελαχίστων και μεγίστων θερμοκρασιών, δύο χαρακτηριστικών ημερομηνιών, βάσει των παρατηρήσεων 100 περίπου σταθμών διανεμημένων σε όλη την Ελλάδα.