ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ

EXPERIMENTAL STUDY ON CANCER (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πετζετάκης Μ Δ | Petzetakis Michael
  5. 1954
  6. 371-379
    • Experimental studies are announced that were made on rabbits and on white mice ? which support the pathogeny of neoplasm through the fintrable virus. It is considered that the unknown filtrable virus that is destroyed at a temperature of 56 C, has a direct relation with the responsible factor of cancer.
    • Ανακοινώνονται πειραματικές έρευνες επί του κονίκλου και του λευκού μικρόμυος, οι οποίες συνηγορούν στην παθογένεια των νεοπλασμάτων διά του διηθητού ιού. Υποστηρίζεται ότι άγνωστος διηθητός ιός, που καταστρέφεται σε θερμοκρασία 56ο, έχει άμεση σχέση με τον αιτιολογικό παράγοντα του καρκίνου.