ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗΝ ΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ

CONTRIBUTION TO THE STUDY OF GRANITE IN NORTHERN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γαλλικά
  4. Γεωργιάδης Αναστάσιος Ν
  5. 1954
  6. 326-336
    • The eruptive plutonium is bieng studied, i.e. granite, which takes up much space in Northers Greece. Granite consists of a mass with alcalic characters and it was considered that it will help to explain the mineralogical composition of the crystalloshalies of those areas.
    • Μελετάται το εκρηξιγενές πλουτόνιο, ήτοι ο γρανίτης που καταλαμβάνει μεγάλες εκτάσεις της βορείου Ελλάδος. Ο γρανίτης αποτελεί μάζα με αλκαλικό χαρακτήρα και θεωρήθηκε ότι θα βοηθήσει στην εξήγηση της ορυκτολογικής σύστασης των κρυσταλλοσχιστωδών των περιοχών αυτών.