ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΡΙΤΟΓΕΝΩΝ ΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ-ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

CONCERNING THE AGE OF PROTERTIARY BEDS IN THE AREA OF ALEXANDROUPOLIS - DIDIMOTICHO OF WEST THRACE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1954
  6. 284-288
    • The age of the bed series found between the tertiary deposits and the crystalloshaly bedrock in the area of Alexandroupolis and Didimoticho, is being studied.
    • Μελετάται η ηλικία σειράς στρωμάτων, που συναντάται μεταξύ των τριτογενών αποθέσεων και του κρυσταλλοσχιστώδους υποβάθρου στην περιοχή Αλεξανδρουπόλεως-Διδυμοτείχου.