ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΘΩΡΙΚΑΙ ΠΙΕΣΕΙΣ

FULL-TIME EMPLOYMENT AND INFLATION PRESSURES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζολώτας, Ξενοφών (1904-2004)
  5. 1954
  6. 204-207
    • The problem of inflation and that of full-time employment is being studied as well as other major financial problems which appear in post-war periods and during periods of financial remission.
    • Μελετάται το πρόβλημα του πληθωρισμού και της πλήρους απασχόλησης αλλά και άλλα έντονα οικονομικά προβλήματα, που παρουσιάζονται σε μεταπολεμικές περιόδους και σε περιόδους οικονομικής ύφεσης.