ΑΓΓΕΛΙΑ ΘΑΝΑΤΩΝ ΤΩΝ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΒΟΥΡΝΑΖΟΥ ΚΑΙ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

THE DEATH ANNOUNCEMENTS OF ALEXANDER VOURNAZOS AND ANGELICA PANAGIOTATOU (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1954
  6. 79-83
    • The death announcement of regular member, Alexander Vournazos and of Alexandria corresponding member, Ms Angelica Panagiotatou. The announcement is accompanied by a short biographic note of the deceased.
    • Αγγελία θανάτου του τακτικού μέλους Αλέξανδρου Βουρνάζου και του στην Αλεξάνδρεια αντεπιστέλλοντος μέλους Αγγελικής Παναγιωτάτου. Η αγγελία συνοδεύεται από σύντομο βιογραφικό σημείωμα των εκλιπόντων.