ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΒΡΑΒΕΙΩΝ

PROCLAMATION OF PRIZES (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1954
  6. 76-78
    • Proclamation of prizes of all the classes of the Academy of Athens, which are going to be awarded during the next two years.
    • Προκήρυξη Βραβείων όλων των τάξεων της Ακαδημίας Αθηνών που πρόκειται να απονεμηθούν κατά την διάρκεια των επόμενων δύο ετών.