ΠΕΡΙ ΕΝΟΣ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥ ΤΟΦΦΟΥ ΤΟΥ ΠΗΛΙΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ)

CONCERNING A VOLCANIC TRANSFORMED TUFA OF PILION (THESSALIA) (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Γεωργιάδης Αναστάσιος Ν
  5. 1954
  6. 9-12
    • A chemical study is being made on the eruptive slightly dynamometamorphic augititic tufa that was found in the square of the village Makrinitsa in Pilion.
    • Γίνεται χημική μελέτη επί του εκρηξιγενούς ελαφρώς δυναμομεταμορφωμένεου αυγητικού τόφφου, που βρέθηκε στηνπλατεία του χωριού Μακρυνίτσα του Πηλίου.