ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ

SUCCESSION OF PRESIDENCY (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Κουγέας, Σωκράτης (1876-1966) | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1954
  6. 3-7
    • The retired President thanks his collaborators and makes a short report on the activities during his presidency.
    • Ο απερχόμενος πρόεδρος ευχαριστεί τους συνεργάτες του και προχωρεί σε σύντομο απολογισμό των δραστηριοτήτων της προεδρίας του.