ΕΠΙΔΕΙΞΙΣ ΛΗΨΕΩΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ ΕΚ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ

GENERAL STATEMENT ON THE TELE- ELECTROCARDIOGRAPH (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Κανατσούλης Α. | Kanatsoulis A.
  5. 1951
  6. 137-141
    • A tele-electrocardiographic device is presented, which neutralizes the distance and achieves the take of electrocardiographs of patients, which are at a large distance from the doctor. The device consists of three principal apparatuses while at the same time, the parts from which the device is composed from, are presented.
    • Παρουσιάζεται μηχάνημα τηλεκτροκαρδιογράφου, το οποίο εξουδετερώνει την απόσταση και επιτυγχάνει τη λήψη ηλεκτροκαρδιογραφημάτων ασθενών, που βρίσκονται σε μακρά απόσταση από τον ιατρό. το μηχάνημα αποτελείται από 3 κυρίως συσκευές, ενώ παράλληλα παρουσιάζονται τα τμήματα απ' τα οποία απαρτίζονται οι συσκευές.