Η ΣΧΙΝΟΚΑΡΠΙΑ ΤΗΣ ΕΛΑΙΑΣ

THE PARTHENOCARPIA OF THE OLIVE TREE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Isaakides C A | Ισαακίδης, Κωνσταντίνος Α. (1880-1959)
  5. 1951
  6. 84-95
    • The well known anomaly of the olive tree is presented during which in a grape all the most fruits are small and have the shape of the bush fruits pistacia lentisens and none or very few are regular olives.
    • Παρουσιάζεται η γνωστή ανωμαλία της ελαίας, κατά την οποία σε ένα βότρυ, όλοι ή οι περισσότεροι καρποί είναι μικροί και έχουν το σχήμα των σχινοκόκκων καρπών της σχίνου, Pistaccia Lentisens, καμία δε ή πολύ λιγες είναι κανονικές ελιές.