1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Μαριδάκης Γεώργιος
  5. 1951
  6. 19-25
    • The announcement concerns the new blood donation rules in the trasportation and the surgical area. It concerns also the university training of new doctors which must be completed with the teaching of war surgery and traumatology.
    • Η ανακοίνωση αφορά τους νέους τακτικούς κανόνες αιμοδοσίας, που αφορούν στις διακομιδές και στη χειρουργική. Επίσης αφορά την πανεπιστημιακή εκπαίδευση των νέων ιατρών, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί απ΄την διδασκαλία της πολεμικής χειρουργικής και της τραυματολογίας.