ΤΟ ΣΕΛΑΣ ΤΗΣ 19ΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1950, ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΘΕΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ.

AURORA ON THE 19TH AUGUST 1950, PHOTOGRAPHED IN GREECE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Άμποτ Γ. Ν. | Abot G. N.
  5. 1951
  6. 8-13
    • Aurora's picture shot on the 19th August 1950 is presented. The importance of the photograph , which was taken in the island Spetses, is explained, its position is described and the conclusions from the observations are underlined.
    • Παρουσιάζεται φωτογραφία του σέλαος της 19ης Αυγούστου 1950. Επισημαίνεται η σημασία της φωτογραφίας, η οποία ελήφθη από το νησί Σπέτσες, περιγράφεται η θέση του και εκτίθενται τα συμπεράσματα της παρατήρησης.