ΔΙΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ.-

SUCCESSION OF PRESIDENCY.- (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Ορλάνδος Αναστάσιος Κ | Μαριδάκης Γεώργιος
  5. 1951
  6. 1-8
    • A fairwell speech from the past president M.L. Orlandos in Which he mentions the problems and the deficiencies of the Academy that have not been solved, yet. Afterwards, the new president of the year 1951 M. Maridakis takes the stand where he mentions the plans that he intends to realize during his presidency.
    • Αποχαιρετιστήρια ομιλία του αποχωρούντος προέδρου Κ. Α.Ορλάνδου στην οποίαν αναφέρει τα προβλήματα και τις ελλέιψεις της Ακαδημίας Αθηνών που δεν έχουν αντιμετωπιστεί ακόμη. Στην συνέχεια παίρνει τον λόγο ο νέος πρόεδρος του έτους 1951 κ. Μαριδάκης, ο οποίος αναφέρεται στα σχέδια που σκοπεύει να υλοποιήσει κατά την διάρκεια της προεδρίας του.