ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ 26ου ΤΟΜΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 1951.-

TABLE OF CONTENTS OF THE VOLUME 26th OF THE PROCEEDINGS OF THE YEAR 1951.- (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Αγγλικά
  4. Γραφείο Δημοσιευμάτων της Ακαδημίας Αθηνών | Academy's office of publications
  5. 1951
  6. 1-2
    • Detailes contents of the volume number 26 of the proceedings of the Academy of Athens. Speeches, reports, presentations of books, announcements of deaths of Academicians, foreign fellows and corresponding members, prizes, donations, elections of new members, etc, are also included.
    • Αναλυτικά περιεχόμενα του τόμου Νο. 26 των Πρακτικών της Ακαδημίας Αθηνών. Περιέχονται λόγοι, εκθέσεις, παρουσιάσεις βιβλίων, αναγγελίες θανάτων ακαδημαϊκών, ξένων εταίρων και αντεπιστελόντων μελών, βραβεία, έπαινοι, δωρεές, εκλογές νέων μελών κλπ.