ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΩΞΙΤΙΚΩΝ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

COMMENTS ON THE GEOLOGY OF THE BAUXITE DEPOSITS IN WESTERN GREECE. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κισκύρας Δημ Α
  5. 1962
  6. 370-378
    • The spreading of bauxite occurences in the regions of Kaiapha and Philiatra is being studied. A stratigraphic analysis is being made and a chemical analysis is given. Also, the genesis of bauxite deposits of western Greece is being studied and it is proven that they do not come from laterite eruptive rocks.
    • Μελετάται η εξάπλωση των Βωξιτικών εμφανίσεων στις περιοχές Καϊάφα και Φιλιταρά. Γίνεται στρωματογραφική ανάλυση και δίδεται χημική ανάλυση αυτών. Επίσης, εξετάζεται η γένεση βωξιτικών κοιτασμάτων τησ Δυτικής Ελλάδος και αποδεικνύεται ότι αυτή δεν προέρχεται από λατερίωση εκρηξιγενών πετρωμάτων.