ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΥΔΑΤΑΝΘΡΑΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΡΒΟΝΥΛΙΚΩΝ ΤΙΝΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΙΑ ΙΟΝΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΡΗΤΙΝΩΝ

CHROMATIGRAPHIC SEPARATION OF CARBOHYDRATES AND SOME CARBONYL COMPOUNDS BY IONEXCHANGE RESINS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ninnis Lys.N | Νίννης Λυσ.Ν
  5. 1962
  6. 364-369
    • The conditiona sre examined of chromatographic separation of carbohydrates and carbonal splitting products through resorption of the carbohydrates from strong alcoholic solution by using columns of iox exchange resins for paper chromatography and spectophotometric study.
    • Ερευνώνται οι συνθήκες χρωματογραφικολύ διαχωρισμού των υδατανθράκων και καρβονυλικών προϊόντων διασπάσεως αυτών, μέσω προσροφήσεων των υδατανθράκων από πυκνό αλκοολικό διάλυμα επί στηλών αλάτων ιοανταλλακτιών ρητινών προς χαρτοχρωματογραφική και φασματοφωτομετρική μελέτη.