ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΟΡΦΥΡΑΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΕΝΤΟΜΟΥ ΠΥΡΡΟΚΟΡΙΣ Η ΑΠΤΕΡΟΣ

CONCERNING THE PIGMENT OF THE WINGLESS PYRRHOCORIS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Πολίτης, Ιωάννης Χ. (1886-1968)
  5. 1962
  6. 361-363
    • The pigment of the wingless Pyrrhocoris insect is examined and the study's conclusions are presented.
    • Εξετάζεται η προφυρά χρωστική του εντόμου Πυρρόκορις η Άπτερος και παρουσιάζονται τα πορίσματα της έρευνας