Η ΔΙΑ ΔΙΑΘΛΑΣΙΜΕΤΡΟΥ ΖΑΧΑΡΟΜΕΤΡΗΣΙΣ ΤΗΣ ΞΗΡΑΣ ΣΤΑΦΙΔΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗΣ

THE SUGAR COUNTING METHOD OF THE DRY RAISIN THROUGH RETRACTOMETER IS NOT ACCURATE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Βέης,Κωνσταντίνος (1878-1963)
  5. 1962
  6. 203-204
    • In order to avoid inaccurate counts through the method of retractometer of the dry raisin's sugar count, a systematic study is made on various samples of dry raisins with the use of the retractometer along with the formal method and finally a comparison is made. The results showed that the counts with the retractometer had greater values than those counted with the formal method.
    • Προκειμένου να αποφευχθούν οι λανθασμένες μετρήσεις της δια διαθλασιμέτρου μεθόδου ζαχαρομετρήσεως της ξηράς σταφίδας γίνεται συστηματική έρευνα επί διαφόρων δειγμάτων ξηρών σταφίδων με τη χρήση διαθλασμέτρου αλλά και με την επίσημη μέθοδο και γίνεται τέλος η σύγκριση. Το αποτέλεσμα ήταν ότι οι μετρήσεις με διαθλασίμετρο έδειξαν μεγαλύτερες τιμές από εκείνες που υπολογίστηκαν με την επίσημη μέθοδο.