ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ. ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΙΣ

FINANCIAL GROWTH AND PRIVATE ENTERORISE, A PROPOSAL (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ζολώτας, Ξενοφών (1904-2004)
  5. 1962
  6. 172-179
    • Proposals are being made concerning financial growth and the importance of private enterprise. The deterrent factors are pointed out, the importance of social-economic organization, the state of private enterprise and of foreign capital in 3rd world countries and the possible solutions to the problems. Finally, the role of the organisms of industrial development is pointed out in the third world and advanced countries.
    • Γίνονται προτάσεις για την οικονομική ανάπτυξη και την σημασία της ιδιωτικής επιχείρησης. Επισημαίνονται οι ανασχετικοί παράγοντες, η σημασία της κοινωνικοοικονομικής οργάνωσης, η θέση της ιδιωτικής επιχείρησης και του ξένου κεφαλαίου στις υποανάπτυκτες χώρες αλλά και πιθανές λύσεις του προβλήματος. Τέλος, τονίζεται και ο ρόλος των οργανισμών βιομηχανικής ανάπτυξης τόσο στις υποανάπτυκτες όσο και στις προηγμένες χώρες.