ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ Κ. ΣΤΕΛΙΟΥ ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ

Mr STELIOS SPERANTSA'S BOOK PRESENTATION (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Ioakimoglou George | Ιωακείμογλου, Γεώργιος (1887-1979)
  5. 1962
  6. 170-172
    • The book "Greek Doctors-Literateurs from the fall of Istanbul until Today" is presented which refers to Greek doctors who from the fall of Istanbul until today, were distiguished not only in poetry but in literature as well.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο "Οι ΄Ελληνες γιατροί-λογοτέχνες, από την άλωση της Πόλης ως τα σήμερα", το οποίο παρουσιάζει τους Έλληνες ιατρούς, οι οποίοι από την Άλωση της Κων/πολης μέχρι σήμερα, διέπρεψαν όχι μόνο στην ποίηση αλλά ασχολήθηκαν και με την ποίηση και τη λογοτεχνία.