ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ "ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΩΝ 1791-1947"

A BOOK PRESENTATION OF "BIBLIOGRAPHY OF GREEK BIBLIOGRAPHIES 1791-1947. (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Καλιτσουνάκης, Ιωάννης (1878-1966)
  5. 1962
  6. 129-130
    • Mr Fousaras' book is presented, which includes entries of all varied studies of bibliographic publications which relate to literature or spiritual sciences and covers the period of 1972-1947.
    • Παρουσιάζεται το βιβλίο του κ. Φουσαρά, στο οποίο αναγράφονται λεπτομερώς όλες οι πολυειδείς μελέτες ή βιβλιογραφικές δημοσιεύσεις, οι οποίες σχετίζονται προς την λογοτεχνία ή τις πνευματικές επιστήμες και καλύηπτει την περίοδο 1791-1947.