1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1959
  6. 295-308
    • A paleontologic elaboration of corpses is being made that were found in a tunnel in Tanagra. The presence of various characteristical forms such as hipparion, proves that the under examination paleofauna is the same with the Pontic age paleofauna in Pikermi and Samos.
    • Γίνεται παλαιοντολογική επαξεργασία των λειψάνων που βράθηκαν εντός της σήραγγας παρά την Τανάγρα. Η παρουσία διαφόρων χαρακτηριστικών μορφών, όπως του ιππαρίου, καταδεικνύει ότι η υπό εξέταση παλαιοπανίδας είναι η ίδια με την ποντίου ηλικίας παλιοπανίδα του Πικερμίου και της Σάμου.