Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΙΔΟΣ ΤΩΝ ΙΠΠΑΡΙΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΤΑΝΑΓΡΑΝ

THE PRESENCE OF PALEOFAUNA OF HIPPARION IN TANAGRA (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Mitsopoulos Max K. | Μητσόπουλος, Μάξιμος Κ. (1897-1968)
  5. 1959
  6. 295-308
    • A paleontologic elaboration of corpses is being made that were found in a tunnel in Tanagra. The presence of various characteristical forms such as hipparion, proves that the under examination paleofauna is the same with the Pontic age paleofauna in Pikermi and Samos.
    • Γίνεται παλαιοντολογική επαξεργασία των λειψάνων που βράθηκαν εντός της σήραγγας παρά την Τανάγρα. Η παρουσία διαφόρων χαρακτηριστικών μορφών, όπως του ιππαρίου, καταδεικνύει ότι η υπό εξέταση παλαιοπανίδας είναι η ίδια με την ποντίου ηλικίας παλιοπανίδα του Πικερμίου και της Σάμου.