ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΦΥΛΟΓΟΝΙΑΣ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ

CONCERNING THE PHYLOGENY OF THE EYE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Κοσμετάτος Γ | Kosmetatos George Ph.
  5. 1959
  6. 281-284
    • Various opinions from experts are exposed, their conclusions as well as the author's view as they arise from microscopic comments concerning the formation of the eye and its relation to its phylogeny.
    • Εκτίθενται διάφορες γνώμες ερευνητών, τα πορίσματά τους καθώς και οι απόψεις του συγγραφέα, όπως αυτές απορρέουν από μικροσκοπικές παρατηρήσεις επί της διαπλάσεως του οφθαλμού και της σχέσης αυτής προς την φυλογονία αυτού.