ΜΟΡΦΟΓΕΝΕΣΙΣ ΤΗΣ ΓΡΑΝΙΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΤΗΝΟΥ

MORPHOGENESIS OF GRANITE IN THE AREA OF EAST TINOS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Γερμανικά
  4. Charalambous Diom. | Χαραλάμπους Διομ.
  5. 1959
  6. 264-268
    • The granite found in Xobourge in Tinos is different than the one in Volakos. The direction of both raptures are the same but the irruption direction was different.
    • Ο γρανίτης του Ξώμπουργου στην Τήνο είναι διάφορη του γρανίτη του Βώλακος και βορείως αυτού. Οι διευθύνσεις των ρωγμών είναι και στους δύο οι ίδιες, πλην ομως η διεύθυνση διεισδύσεως υπήρξε διάφορη.