1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1959
  6. 194-197
    • From this study it is concluded that in the area of Greek Archipelago, there was no occurence of regular emplacement. Sedimentary stratums but a transfer of emplacements from other areas under the influence of large tectonic movements.
    • Από την μελέτη αυτή προέκυψε το συμπέρασμα ίτι στην περιοχή του Ελληνικού αρχιπελάγους δεν έγινε κανονική απόθεση ιζηματογενών στρωμάτων αλλά μεταφορά αποθέσεων από άλλες περιοχές κάτω από την επίδραση μεγάλων τεκτονικών κινήσεων.