Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΝ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΣΧΙΣΤΟΔΩΝ ΠΕΤΡΩΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ. ΣΥΜΒΟΛΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΙΝ ΤΗΣ ΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

THE CONTRIBUTION OF MICROPALEONTOLOGY FOR THE DETERMINATION OF THE AGE OF THE CRYSTALLOSHALY ROCKS IN ATHENS. A CONTRIBUTION TO THE BROADENING OF THE TECTONIC STRUCTURE IN GREECE (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Trikkallinos I. K. | Τρικκαλινός, Ιωάννης (1888-1980)
  5. 1959
  6. 194-197
    • From this study it is concluded that in the area of Greek Archipelago, there was no occurence of regular emplacement. Sedimentary stratums but a transfer of emplacements from other areas under the influence of large tectonic movements.
    • Από την μελέτη αυτή προέκυψε το συμπέρασμα ίτι στην περιοχή του Ελληνικού αρχιπελάγους δεν έγινε κανονική απόθεση ιζηματογενών στρωμάτων αλλά μεταφορά αποθέσεων από άλλες περιοχές κάτω από την επίδραση μεγάλων τεκτονικών κινήσεων.