ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΗ ΑΒΕΛΙΑΝΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

CONCERNING THE ELEMENT ORDER OF NON-ABELIAN GROUPS (Αγγλική)

  1. Ψηφιακό τεκμήριο (Άρθρο Πρακτικών)
  2. Άρθρα πρακτικών
  3. Ελληνικά
  4. Rokas Pand. K. | Ρόκος Παντ. Κ.
  5. 1959
  6. 167-178
    • Three theorems are ascertained and proven which concern the element order of non-Abelian groups.
    • Διατυπώνονται και αποδεικνύονται τρία θεωρήματα τα οποία αφορούν την τάξη στοιχείων μη Αβελιανών συμπλεγμάτων.